Docs for Sale


Nastya Tarasova, 82′, 2013, Albatross Film Studio
Rodion Ismailov, 63′, 2012, DC Film
Alina Rudnitskaya, 59′, 2013, 317 Film
Vitaly Manskiy, 119′, 2013, Vertov. Real cinema, Hypermarket Film, Saxonia Entertainment GmbH

Поделиться с друзьями